X
تبلیغات
پیکوفایل

راه همراهی (11)

جمعه 6 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 10:52 ب.ظ
سلااااام به روی ماه دوستام
عذر تاخیر... دردناک بودم. هنوزم آثارش هست. این پست رو حتی یه بازخوانی هم نکردم! دیگه نمی تونم بشینم. اشکالاتشو بگین بعداً تصحیح کنم.
شبتون پر از رویاهای طلایی :)

سها غرق خواب بود که با صدای تلفن از خواب پرید. معمولاً از این که اینطوری از خواب بپرد خوشحال نمیشد ولی با یادآوری این که ممکن است هورام باشد، با لبخند گوشی را برداشت. از دیدن اسم مهراوه لبخندش وا رفت. خواب آلوده گفت: جانم مهرا؟ سلام.

=: سلام سها کجایی؟

+: تو تختم! خواب بودم با اجازتون.

=: وای ببخشین. ولی میشه بیای پایین؟ یه خبر مهم داریم!

سها نشست و خواب آلوده پرسید: چه خبر؟

مهراوه با هیجان گفت: حدس بزن.

+: مثلاً برای مهربان خواستگار امده؟

=: وای هاااا! اگه گفتی کی؟

+: مثلاً آقای دماغ عقابی؟ پسر آقای جلیلی؟

مهراوه وا رفت. آرام پرسید: از کجا فهمیدی؟ همینجوری پروندی؟

+: نه بابا من اینقدرام باهوش نیستم. هورام بهم گفت.

=: اککهی! پس قبل از ما می دونستی! نامرد! اصلاً نیا خونمون! خبر به این مهمی رو به ما نگفتی؟! خجالت نمی کشی سها؟

سها خندید. روتختی را مرتب کرد و گفت: آخه من چی بگم؟ مامانت اینا باید بهش می گفتن. من چکاره بودم؟

=: حداقل به من می گفتی. به تو هم میگن رفیق؟

+: ول کن بابا من همین دیروز فهمیدم.

جیغ مهراوه باعث شد گوشی را از گوشش کنار بکشد.

=: چیییییییییی؟! از دیروز می دونستی و هیچی نمیگی؟ ما بیچاره ها الان فهمیدیم!

خندید و گفت: الان میام پایین.

گوشی را قطع کرد. نگاهی به سر و وضعش انداخت. از راه که رسیده بود از فرط ناراحتی با همان لباس بیرون خانه اش خوابیده بود. لباس عوض کرد و لباس راحتتری پوشید. دور و برش را کمی مرتب کرد و از اتاق بیرون رفت.

به مامان که داشت تلویزیون تماشا می کرد گفت: خداحافظ. میرم پیش دخترا.

مامان اخمی کرد و پرسید: خیالم راحت باشه سها؟ حتماً خوبی؟

گونه ی مادر را بوسید و خندان گفت: واقعاً خوبم. خیالتون راحت. خداحافظ.

مامان آهی کشید. سر تکان داد و آرام گفت: خداحافظ.

هنوز وارد نشده بود که مهراوه هیجان زده به استقبالش آمد و دوباره پرسید: می دونستی بدجنس؟

خندید. در را پشت سرش بست و گفت: می دونستم. حالا که چی؟

با صدای گریه ی مهربان خنده رو لبش خشکید. با نگرانی پرسید: این چرا گریه می کنه؟

مهراوه آه بلندی کشید و گفت: نمی دونم. اگه فهمیدی به ما هم بگو.

مامان با یک لیوان شربت کنار مهربان نشسته بود و التماس می کرد که جرعه ای از آن بنوشد. ولی مهربان فقط گریه می کرد و راضی نمیشد لب بزند.

سها جلو رفت. مامان برخاست و کلافه سر تکان داد. سها لیوان شربت را گرفت. کنار مهربان نشست و پرسید: چی شده مهری؟

مهربان گریه کنان گفت: من نمی خوام عروس بشم. مگه من تو این خونه زیادیم؟ من از همه تون کوچیکترم. به زور می خواین بیرونم کنین.

مامان با ناراحتی گفت: کدوم زور؟ کدوم اجبار؟ اگه نمی خوای اصلاً مجبور نیستی.

مهربان با همان صدای گرفته ی پر گریه بدون این که سرش را از روی زانوهایش بردارد، جواب داد: ولی شماها همه تون راضی هستین. همه تون می دونستین. فقط من و مهرا نمی دونستیم. می خواین مثل عصر حجر منو بفرستین خونه شوهر. حتی سها هم می دونسته.

مامان که از گریه ی بی وقفه ی او عصبی شده بود، کلافه گفت: من که بهش نگفتم که با من دعوا می کنی. صبر کن هورام بیاد یقه ی اونو بگیر.

سها نگاهی کرد و گفت: بذارین مامان. من الان درستش می کنم.

مهربان سر برداشت و عصبانی نگاهش کرد. چشمهایش سرخ و متورم بود. گفت: چی رو درست می کنی؟ زنگ می زنی عاقد بیاد؟

+: وای مهربان بسه دیگه! حَبّ زر زر خوردی یکسره عر می زنی؟! یه دقه ساکت باش یه قلپم از این بخور. نخوردی هم هیچی نمیشه ها! خودم می خورم جون می گیرم.

مهربان لیوان را گرفت و گفت: لازم نکرده. بده خودم بخورم.

سها لیوان را به او داد و لبخند زد. پرسید: خب حالا آقای جبروت عقابیان ایرادش چیه که تو اینقدر عصبانی هستی؟

مامان با تعجب پرسید: چی؟!

سها کوتاه خندید و گفت: اسمش جلاله دیگه. مهری بهش میگه جبروت. دماغشم عقابیه بهش میگه عقابیان!

مامان هم خنده اش گرفت هم لب به دندان گزید و گفت: مهربان زشته رو مردم اسم بذاری.

مهربان غرغرکنان گفت: سها هم به من میگه مهری! زشت نیست؟ صد بار بهش گفتم از مهری خوشم نمیا.

سها شانه ای بالا انداخت و گفت: عیب نداره. از به بعد میگم مِهرو! مهربان خیلی طولانی و سخته. خسته میشم.

مهربان مشتی به شانه ی او زد و گفت: جمع کن بابا.

سها پرسید: خیلی خب حالا از همه ی این حرفا گذشته نظرت چیه؟ تو که حرف اولت تو انتخاب همسر دیسیپلین و نظمه، با دیسیپلین تر از آقای جبروت سراغ داری؟

مامان با خستگی برخاست و گفت: مگه این که تو حریفش بشی و حرف دلشو از زیر زبونش بکشی بیرون. ما که هرچی گفتیم فقط اشک ریخت. من میرم حموم شما باهم حرف بزنین ببین چی میگه.

مهربان لیوان خالی شربت را روی میز گذاشت و گفت: من چیزی تو دلم نیست مامان. همه رو گفتم.

مامان سر تکان داد و گفت: باشه. بازم فکر کن. اگه حرف آخرت همینه میگم شب بابات زنگ بزنه بگه نمی خوای.

مهربان عصبانی گفت: همه چی رو نندازین گردن من!

=: خب عزیز من ما که بهشون گفتیم ما راضی هستیم، باید نظر تو رو بپرسیم. بعد بگیم چی شد که نظرمون عوض شد؟!

": اواااا!!! چرا از طرف من قول دادین؟

=: از طرف تو قول ندادیم مهربان!

بعد هم چون تحمل بیشتری برای بحث نداشت، به حمام رفت.

مهربان هم عصبانی دستهایش را روی سینه گره زد و به روبرو چشم دوخت.

مهراوه آمد جای قبلی مادرش نشست. حالا هر سه دختر روی کاناپه بودند. مهراوه با ملایمت دست روی شانه ی مهربان گذاشت و گفت: تو که ازش خوشت میاد، درباره اش فکر کن.

مهربان بدون این که نگاهش را از روبرو بگیرد، گفت: تو هم می خوای منو بیرون کنی.

سها خودش روی مبل کشید و ولو شد. خواب آلوده گفت: ببین مهربان برای من یه حرف تازه بزن. من خودم ختم این حرفام. به جای این ادا اصولا دو کلمه با آقای جبروت حرف بزن ببین غیر از ظاهرش از باطنشم خوشت میاد یا نه، بعدش بیا حرف آخرتو بزن.

مهربان عصبانی گفت: همون تو ختم این حرفایی با اون همه ناز و ادات. آقای دیسیپلین مثل هورام عاشق نیست که بشه گربه ی شرک و ناز منو بکشه. بی خیال. اصلاً نمی خوام عروس شم.

+: از کجا می دونی؟ حتماً دلش گیر بوده که پا پیش گذاشته.

=: نخیرم. با مامانش اینا نشستن صلاح و مشورت کردن و فکر کردن کی سر به راه تر و سر به زیر تر از مهربان؟

سها و مهراوه باهم از خنده منفجر شدند.

مهراوه گفت: یعنی خداییش از بچگی هم تو رو ندیدن و نمی شناسن! سر به زیر و سر به راه؟! مهربان یه چیزی بگو بگنجه!

سها هم خندان گفت: اقلاً هفده بار با خود آقای دیسیپلین درگیری لفظی داشتی. یا هفده بارش رو برای من تعریف کردی!

مهربان ناگهان مظلوم شد. نگاهش به زیر افتاد و خجالت زده گفت: ها... خیلی باهاش دهن به دهن گذاشتم. چقدر زشت!

سها ضربه ای به شانه اش زد و گفت: نگو مهربان. این اداها بهت نمیاد.

مهربان اما معمولی نشد. با صدایی که به زحمت به گوش می رسید، گفت: اگه فهمیده باشه ازش خوشم میاد و به اون خاطر امده باشن خواستگاری خییییلی زشته. کاش فقط خودش فهمیده باشه. مامان باباش نفهمیده باشن.

سها با چشمهای گرد شده نگاهش کرد و پرسید: ازش خوشت میاد و به این اصرار می خوای بگی نه؟؟؟

مهراوه هم گله مندانه پرسید: ازش خوشت میومد و به ما نگفته بودی؟

مهربان با خجالت و ناراحتی گفت: فکر می کردم دیگه شماها می دونین. یعنی نمی خواستم که حالا درست بگم... به خودمم نمی خواستم راستشو بگم. الان فهمیدم که خیلی جلوش تابلو بودم. به خاطر همین می خوام بگم نه. می خوام فکر کنه که اشتباه کرده. خیلی زشته آخه!

سها نالید: وای مهری دیوونه ای به خدا!

مهراوه هم گفت: شایدم اصلاً نفهمیده. ما که نفهمیده بودیم. اونم بعیده بدونه. فقط از تو خوشش امده. همین. چه ایرادی داره؟ چرا وقتی دوسش داری بگی نه؟

مهربان دوباره زانوهایش را محکم به بغل گرفت و با بغض گفت: نمی دونم. اصلاً نمی دونم. کاش می دونستم تو دلش چیه؟

سها شانه ای بالا انداخت و با بی تفاوتی گفت: زنگ بزن از خودش بپرس.

مهراوه هم خندید و گفت: ها زنگ بزن. همین الان. آقا ببخشید شما برای چی امدین خواستگاری من؟!

سها گوشیش را از جیبش در آورد.

مهربان با ترس گفت: دیوونه بهش زنگ نزنی ها!

سها عاقل اندر سفیه نگاهش کرد و گفت: اگه تو عاقلی بگو من شماره ی آقای جبروت رو چرا باید داشته باشم؟!

مهربان به تندی پرسید: پس گوشیتو می خوای چکار؟

سها لب برچید و گفت: می خواستم ببینم هورام زنگ نزده؟

مهربان بی حوصله گفت: خب هر وقت رسید زنگ می زنه دیگه.

سها با چشمهای گرد شده پرسید: یعنی تا اون موقع باید صبر کنم؟ میمیرم!

بلافصله هم پیامی نوشت و ارسال کرد: بیداری؟

مهربان رو به مهراوه کرد و گفت: این که دیوونه شد از دست رفت. تو اگه عاقلی بگو ببینم مطمئنی جلال نمی دونه؟!

مهراوه لبخندی زد و پرسید: آخه از کجا بدونه؟ مثلاً شما دو تا چقدر همدیگه رو می دیدین که بفهمه. سالی چهار بار تو مهمونیای خونوادگی! اصلاً وقت میشد که خیلی بخوای دل بدی و قلوه بگیری؟

مهربان با ناراحتی گفت: نه اصلاً وقت نمیشد.

مهراوه خندید و گفت: تو هم که از دست رفتی خواهر...

تلفن سها زنگ زد. سها هم با خوشحالی از جا پرید و گفت: سلام هورام. کجایی؟

و به طرف اتاق هورام رفت تا راحتتر حرف بزند.

مهربان سری تکان داد و گفت: این که خوشه. بگو من چکار کنم؟

مهراوه با لبخندی رویایی اینقدر به سها نگاه کرد تا در اتاق هورام پشت سرش بسته شد. بعد به طرف مهربان برگشت و گفت: من که میگم بذار بیان. حرفاتونو بزنین. انشاءالله هرچی خیره پیش میاد.


راه همراهی (10)

یکشنبه 1 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 02:14 ب.ظ
سلام سلام :)
خوبین انشاءالله؟
منم شکر خدا. خوبم. ده روز اخیر کار سنگین داشتم و فروگذار هم نکردم از سنگین برداشتن و جاتون خالی نباشه یک کمردرد قشنگی شدم که نمی تونم بشینم. بعد از دو روز مراقبت یه کمی بهترم شکر خدا.
دیگه از صبح کامپیوتر رو روشن کردم و ذره ذره این پست رو نوشتم. هی وسطش ورزش و استراحت کردم تا دو سه صفحه شد. دلم تنگ شده بود برای نوشتن و وبلاگ و شماها
فعلاً داشته باشین. انشاءالله بهتر که شدم برمی گردم.

دلش نمی خواست جای خالی هورام را ببیند. به خانه ی پدری خودش رفت. سلام کوتاهی به مامان کرد و به طرف اتاقش رفت.

مامان با بدبینی گفت: سلام. طوری شده؟ ببینمت سها.

بدون این که برگردد با صدایی گرفته گفت: طوری نشده خوبم.

ولی مامان قانع نشد. به دنبالش آمد پرسید: ببینمت. چی شده؟ تو دانشگاه اتفاقی افتاده؟

در حالی که نگاهش را می دزدید، با بغض گفت: نه دانشگاه نرفتم. با هورام بودم. رفت اصفهان.

مامان ابرویی بالا انداخت و متفکرانه پرسید: برای چی رفت؟

سها خودش را روی تخت انداخت و کلافه گفت: دو سه روز کار داشت. چه می دونم برای چی رفت. خواهش می کنم مامان. خسته ام. می خوام بخوابم.

مامان آهی کشید و پرسید: دعواتون شده؟

مامان خیال نداشت دست بردارد. سها روی تخت نشست. بالشش را در آغوش کشید و گفت: نه دعوا نکردیم. دلم براش تنگ میشه تا بیاد.

مامان متعجب پرسید: تو حالت خوبه سها؟

+: خوبم. میشه بخوابم؟

مامان سری تکان داد و بیرون رفت.

سها دراز کشید اما خوابش نبرد. گوشی اش را برداشت و شماره گرفت.

هورام چند دقیقه توی کوپه نشست. حامد خیلی سریع و راحت سر صحبت را با هم کوپه ایها باز کرد و مشغول شد. به طور عادی هورام هم روابط عمومی قوی ای داشت و راحت خودش را سرگرم می کرد و با مردم آشنا میشد، اما الان بدجوری بی قرار بود. هنوز ده دقیقه ننشسته بود که برخاست و بیرون رفت. چند دقیقه توی راهرو جلوی پنجره ایستاد.

چشمهای خیس سها از ذهنش دور نمیشد. برای بار هزارم از خودش پرسید: حالا لازم بود به این سفر بیای؟ همین الان؟ نمیشد حامد تنها بره؟ مثل هزار باری که تو به جای حامد رفتی؟

نفس عمیقی کشید.  به طرف رستوران قطار رفت. خلوت بود. یک فنجان قهوه گرفت و کنار پنجره نشست. همانطور که به تصاویری که به سرعت از پیش چشمش رد می شدند نگاه می کرد، فکر کرد: اگه سها ناراحت بشه و دیگه تحویلت نگیره چی؟ از سه سال گذشت ولی این سه روز چی؟ اگه باور نکنه مجبور بودی چی؟ همونطور که خودت باور نداری مجبور بودی!

کلافه سر تکان داد تا افکار پریشانش را از ذهنش بیرون بریزد. تلفن همراهش زنگ میزد. حتماً باز توی تخلیه ی بار مشکلی پیش آمده بود که زنگ می زدند! معمولاً کارگرها وقتی که مشکلی پیش می آمد به او زنگ می زدند چون از حامد ملایمتر بود و بهتر جوابشان را میداد. ولی الان اصلاً حوصله نداشت. دلش می خواست گوشی را بردارد و بگوید: همه ی بارها رو بریز تو جوب دیگه هم به من زنگ نزن!

گوشی را نگاه کرد و فکر کرد رد تماس کند که دید بر خلاف تصورش پدرش بود. نفس عمیقی کشید و جواب داد: سلام بابا.

=: سلام باباجون. چطوری؟ راه افتادین؟

_: خوبم. شکر. بله تازه راه افتادیم.

=: بسلامتی. کاری چیزی نداری؟

مکثی کرد و با تردید پرسید: شما خونه این؟

=: نه هنوز نرفتم. چطور؟ چیزی جا گذاشتی؟

_: نه... نه فقط... سها یه کم گرفته بود. هواشو داشته باشین.

بابا غش غش خندید و گفت: می بینم که...

بعد باز خندید و گفت: خیالت راحت. نمیذاریم بهش بد بگذره.

سری تکان داد و به زحمت نفسی کشید. آرام گفت: متشکرم. کاری ندارین؟

=: نه باباجون به سلامت. خوش بگذره.

بابا هم دلش خوش بود! خوش بگذرد؟ بدون سها؟ فقط دلش می خواست این سه روز زودتر بگذرد. خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت. فنجان کاغذی قهوه را دوباره به لب برد که باز تلفنش زنگ زد.

کلافه فکر کرد: تو اصلاً بیخود می کنی که می خوای قهوه بخوری! اونم داغ!

خنده اش گرفت. گوشی را از جیبش بیرون کشید و با دیدن اسم سها نیشش تا بناگوش باز شد. خندان گفت: سلام بانو.

سها با خنده ولی معترض گفت: سلام. من مامانت نیستم ها!

خندید و گفت: می دونم. ابراز لطف بود مثلاً!

+: ببین هورام یه چی بهت میگم ها! الانم ازت دلخورم جا داری حسابی بزنم.

_: شما تاج سر. هرچی دوست داری بگو. ولی مشکلش چیه؟

+: دهه احساس پیری می کنم. تازه... هزار بار دیدم که به مامانت گفتی بانو. این اسم مال مامانته نه من.

جرعه ای از قهوه اش نوشید و گفت: چشم می گردم برای شما یه اسم دیگه پیدا می کنم. اصلاً خودت بگو چی صدات کنم.

+: ولش کن بابا. این قرتی بازیا به ما نیومده.

_: قرتی بازی چی؟

+: هیچی. خودت خوبی؟ راحت راه افتادین؟

_: الان خوبم. همه چی خوبه.

+: خدا رو شکر. هم کوپه ایات خوبن؟ باهاشون راحتی؟

_: نمی دونم. اصلاً ندیدمشون. حامد داشت باهاشون حرف میزد، من امدم رستوران دارم قهوه می خورم.

+: بدون من؟!

_: سها این آخرین سفرمه که بدون تو میرم.

سها به پشت غلتید و به سقف چشم دوخت. لحن هورام باعث شد که دوباره بغض کند. چند لحظه جواب نداد. بعد آرام پرسید: کی میای؟

هورام از صدای گرفته ی او عصبی شد. بیشتر از این نمی توانست خودش را سرزنش کند. کلافه گفت: عزیز من خواهش می کنم خواهش می کنم خودتو سرگرم کن. اصلاً فکر کن این سه روزم سر اون سه سال. هورام نیست!

سها بین بغض خندید و گفت: خیلی بدجنسی. خیلی بدجنسی. بذار برگردی... حالتو می گیرم.

هورام خندید و گفت: تو این سه روز رو خوش بگذرون... چشم من زنده بمونم و برگردم در خدمت شما هستم.

+: راستی.... اون دوستت که بهش گفتی درباره ی خواستگار مهراوه تحقیق کنه قابل اعتماده؟ غرض مرض نداره؟ این پسره واقعاً بچه ی خوب و بی آزاریه ها!

_: چه دفاعیم می کنه ازش! نه بابا فرید طوریش نیست. فقط سرش درد می کنه برای فضولی. عشقش اینه که کارآگاه خصوصی باشه. امتحانشو بارها پس داده. قابل اعتماده.

+: راستی؟ مگه چند بار برای بچه ها خواستگار امده؟!

هورام غش غش خندید و گفت: تحقیقات من تا حالا راجع به خواستگار نبوده. برای طرفهای کاریم بوده و این صحبتا. ولی از زمان دانشگاه باهمیم. بقیه برای خواستگاری و دوست یابی بهش مراجعه کردن.

+: خیر باشه. کاری نداری؟ دارم از خواب غش می کنم.

_: خوب بخوابی. خداحافظ.

+: خداحافظ.

فکر بدی هم نبود. هورام قهوه ی سرد شده را سر کشید و برخاست. به کوپه برگشت. تخت بالا را باز کرد و رفت خوابید.


راه همراهی (9)

سه‌شنبه 26 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 04:25 ب.ظ
سلام سلام
خوب هستین؟
اینم قسمت بعدی! اوه چه پست سنگینی بود! مگه نوشته میشد؟ نمی دونم الهام جان باز کجا گذاشته رفته؟ فکر کنم سرش گرم یه سوژه ی جدید شده که پیداش نیست. ولی من می دونم و اون اگه این قصه رو ماست مالی کنه! فعلا اینو داشته باشین ببینم کجا رفته؟

سها با کلی تردید و راز و نیاز بالاخره نمازش را تمام کرد و برخاست. کم کم حوصله ی هورام سر می رفت. پرسید: چی می خواستی بگی؟

سها لب به دندان گزید. با ناراحتی گفت: ما... ما هیچی از همدیگه نمی دونیم.

هورام خندید. به کنارش اشاره کرد و گفت: بیا بشین اینجا ببینم.

سها به تندی سر تکان داد و گفت: نه. نمی خوام بهت وابسته بشم.

چادرش را کنار گذاشت و روی زمین نشست.

هورام متفکرانه نگاهش کرد و پرسید: یعنی چی نمی خوای وابسته بشی؟ این مزخرفا چیه؟

سها دستپاچه توضیح داد: منظورم اینه که... منظورم تا وقتی که همدیگه رو بشناسیم. می ترسم بهت وابسته  بشم... بعد ازم خوشت نیاد، بعد... خیلی ضربه بخورم.

_: من نامرد نیستم سها.

+: منم نگفتم نامردی... منظورم اینه...

با بیچارگی تو چشمهایش نگاه کرد و نتوانست جمله اش را ادامه بدهد.

_: منظورت چیه؟

+: خب ممکنه ازم خوشت نیاد. همین. ربطی به نامردی نداره.

_: اولاً که من خوشم امده و این فرضیه که خوشم نیاد به کلی مردوده. ولی اگر اینطوری هم نبود آدمی نیستم که بذارم وابسته بشی بعد بی توجه ولت کنم.

سها با حرص پرسید: واقعاً؟ پس چرا اون تازه عروسی که منتظر یه ذره توجه بود رو اصلاً ندیدی؟

هورام چشمهایش را بست و نفس عمیقی کشید. به خودش تشر زد: آروم باش.

بعد از جا برخاست. جلو آمد. کنار سها نشست و به آرامی گفت: اون موقع من اصلاً آمادگی ازدواج رو نداشتم. هزار بار هم گفتم ولی مامان  خیلی می ترسید که تو رو از دست بده. بدجوری ناراحت بود. نمی خواستم دلش رو بشکنم. مجبور شدم قبول کنم. می دونم بهت بد کردم. الانم حاضرم که هر جوری که بخوای جبران کنم. هر جوری که بتونم.

سها از گوشه ی چشم نگاهش کرد. ته ریش دو روزه اش و اندک بوی ادکلنی که از دیشب مانده بود... وقتی اینقدر بهش نزدیک بود نمی توانست جبهه بگیرد و دعوا کند. سر به زیر انداخت و حرفی نزد. موهایش به نرمی دو طرف صورتش ریختند.

هورام دست توی موهایش فرو برد و آرام نوازشش کرد. بعد از چند لحظه پرسید: چکار کنم؟ تو بگو.

چون جوابی نگرفت، ادامه داد: تو با بچه ها خوش بودی. به نظر نمیومد ناراحت باشی. مامانم خیالش راحت شده بود. منم برگشتم سر کار و زندگیم. دلم می خواست کارمو توسعه بدم. یه شرکت داشته باشم. یه عالمه آرزو داشتم. داشتن زن و زندگی و مسئولیت... اصلاً با آرزوهام جور در نمیومد. از اون طرف هم مادرم بود... گفتم نه... یک بار دو بار ده بار... گفتم ندارم که نفقه بدم، بابا گفت من میدم. گفتم نمی تونم بهش فکر کنم گفتن تو قبول کن کم کم پابند میشی. فکر کردم شب خواستگاری وقتی که اجازه دادن بریم حرف بزنیم میام همه ی اینا رو میذارم کف دستت، من نمی خواستم باهات بازی کنم... ولی اصلاً اجازه ندادن که حرف بزنیم. روزهای بعدش هم... اینقدر همه چی سریع پیش رفت تا به خودم بجنبم سر سفره ی عقد بودیم. هربارم دهنمو باز کردم گفتن دلت میاد؟ سها اینقدر عزیزه. جوری شده بود که انگار اگه بگم نه، تمام خونواده رو از داشتن تو محروم کردم. از سنگ که نبودم. گفتم باشه. ولی بد کردم. قبول دارم.

سها با نصف حواسش گوش می داد و آن روزها را دوباره در ذهن مرور می کرد. نصف حواسش مست دستی بود که بین موهایش می چرخید و غرق خوشی اش می کرد. بالاخره هم سرش را  روی پای هورام گذاشت و دراز کشید. خواب آلوده گفت: خوشحالم که نشد بگی. اگه می گفتی محال بود قبول کنم. بعد این سه سال اینقدر بهم خوش نمی گذشت.

هورام با حرص و شوخی به او که راحت خوابیده بود نگاه کرد و گفت: خوبه بهت بد نگذشته و اینقدر عصبانی هستی! خانم عزیز و خوشگل من تو الان دقیقاً دردت چیه؟

+: خوابم میاد.

_: من تا الان داشتم برای کی سخنرانی می کردم؟!

+: خب خواب آور بود.

_: دستت درد نکنه. پاشو بریم صبحونه بخوریم. بعدم باید برم کارامو ردیف کنم که ظهر باید برم.

+: برام ساندویچ درست می کنی؟

_: اگر بلند شی بله.

+: بعدشم باید برم دانشگاه.

_: می رسونمت. بلند شو.

سها با بی میلی برخاست. باهم به آشپزخانه رفتند. بابا با لبخند به آنها صبح به خیر گفت. داشت چای دم می کرد. سها صبحانه را روی میز چید و پرسید: همه خوابن؟

بابا نگاهی به ساعت انداخت و گفت: تو زود بیدار شدی.

تازه مشغول خوردن شده بودند که بقیه هم یکی یکی بیدار شدند. هورام طبق قولش برای سها هم  ساندویچ درست کرد، سها هم برای همه چای ریخت.

عاشق این جمعشان بود که گرم ومهربان باهم غذا می خوردند. محو خاطره تعریف کردن پرهیجان مهربان بود که هورام به پهلویش زد و گفت: من باید برم. بدو حاضر شو.

سها خندید. توی اتاق هورام رفت. لباسهایش را به سرعت عوض کرد. داشت کیفش را آماده می کرد که هورام وارد شد. او هم آماده شد و کمی بعد باهم بیرون رفتند.

هورام ماشین را روشن کرد و بعد پرسید: تا ساعت چند کلاس داری؟

+: تا دوازده.

_: خوبه. میام دنبالت. قبل از رفتن می تونم یه کمی ببینمت.

دل سها غنج زد. سر به زیر انداخت و آرام گفت: خوبه.

بعد سر برداشت و پرسید: همیشه کارت همین جوریه؟ صبح تا آخر شب؟ یا این مدت برای این که نیای خونه صبح تا شب نبودی؟

هورام دستش را گرفت و با خنده پرسید: یعنی چی نیام خونه؟

+: همیشه فکر می کردم برای این که نمی خوای منو ببینی صبح تا شب نمیای خونه. الکی خودتو بیرون مشغول می کنی.

هورام آهی کشید و بعد گفت: هم میشه گفت اینطور بوده هم نه... در کل زیاد آدم رفیق بازی نیستم. ولی بالاخره تو این سه سال دو سه تا مسافرت کوتاه با دوستام رفتم. در حد دو روز کیش یا سه روز مشهد. یه بارم رفتیم یکی از روستاهای اطراف خونه ی مادربزرگ یکی از بچه ها. ولی نه... بیشتر از این نبوده. ماهی یکی دو بار هم قرار شام می ذاریم. اگر ناراحتی کمترش می کنم ولی نمی تونم به کلی دوستامو کنار بذارم.

سها خنده ی کوتاهی کرد و گفت: نه در حد ماهی یکی دو بار که اشکالی نداره. منم دوست دارم ماهی یکی دو بار یا بیشتر با دوستام باشم. مشکل من ساعت کاریت بود.

_: اون الان یه کم رو روال افتاده شکر خدا. می تونم سر شب بیام خونه. ظهرا سختمه بیام. معمولاً اصلاً نهار نمی خورم. اگه بیام و بشینم و بخورم، بعد دیگه حال ندارم دوباره جمع کنم برم سر کار. ترجیح میدم تا غروب یه سره باشم.

+: باشه. اگه بتونی غروب بیای خوبه.

_: سعی خودمو می کنم.

سها با خنده گفت: اگه نتونستی قهر می کنم میرم خونه بابات.

هورام هم خندید و گفت: اینم دو روزه. این دو تا وروجک که شوهر کنن دیگه دلخوشی نداری هر دقه بپری اونجا.

+: چرا ندارم؟ مامان بابات زنده باشن. ما کلی با بابات سر جدول حل کردن و فوتبال دیدن کل کل داریم! با مامانتم کلی حرف مادر دختری داریم... می دونی من با مامان خودم خیلی خوب و راحتم. ولی مامان تو رفیقمه. این که ما سه تا رو خواهر خودش می دونه، مشکلات خونه رو بهمون میگه، تو رازاش ما رو شریک می کنه خیلی برام قشنگه. مامان خودم همیشه همه ی مشکلات رو تنهایی تحمل می کنه و سعی می کنه هیچی بهمون نگه که ناراحت نشیم. خب من اینجوری بیشتر ناراحت میشم.

هورام سری تکان داد و آرام گفت: می فهمم.

مکثی کرد و با لبخند ادامه داد: پس اوقات فراغتت جدول حل می کنی و فوتبال می بینی.

+: جدول و فوتبال با بابات. با مامان بابای خودم تأتر میریم و سینما. تو خونه بحث سینمایی داریم. با مامانت کلی حرف و درددل و دکتر رفتن و آرایشگاه رفتن و این برنامه ها...

_: تفریح خودت چیه؟

+: من خیلی معاشرتی ام. بیشترین لذتم با جمع بودنه. مهمونی رفتن مهمونی دادن... برای همین تو خونه ی شما خیلی بهم خوش می گذره. مخصوصاً مهمونیای خونوادگی تون که کلی جمعیت دارین و دور هم جمع میشین بهم خیلی خوش می گذره. ما خیلی جمعیتمون زیاد نیست. دو تا عموهام که اصلاً نیستن، یکی آلمان یکی کانادا... عمه که ندارم. خاله و دایی هم هرکسی سرش به کار خودش. خیلی معاشرت نداریم.

هورام خندید و گفت: من اصلاً معاشرتی نیستم.

+: وای حیفه که! آدم این همه قوم و خویش داشته باشه بعد تمام زندگیش بشه کار؟!

_: نه این که تمام زندگیم کار باشه یا از معاشرت بدم بیاد. ولی همیشه نمی تونم تو جمع باشم. وقتی خسته ام دلم می خواد تنها باشم. یا مثلاً تو پیشم باشی.

سها خندید. نگاهی به سر در دانشگاه انداخت. برگشت و پرسید: بعد تا حالا که من نبودم چی؟

هورام شانه ای بالا انداخت و گفت: تنها بودم. باور کن. ولی اگه مزه شو چشیده بودم دیگه محال بود تنها بمونم. مطمئن باش.

سها با لبخند گفت: نه محال نبود. مثل الان که داری میری اصفهان.

هورام دستش را فشرد و گفت: مجبورم. من روی این پول حساب کردم. باید خونه بگیرم. عروسی... کارای دیگه. نمی خوام کمبودی داشته باشی.

سها نفس عمیقی کشید. دوباره به دانشگاه نگاه کرد و به آرامی گفت: باید برم.

هورام آرام پرسید: اگه نری چی میشه؟

سها لحظه ای به دستش که اسیر دست او بود نگاه کرد. بعد سر برداشت و گفت: هیچی نمیشه. ولی تو هم کار داری.

هورام خندید. دستش را رها کرد. ماشین را روشن کرد و گفت: بی خیال. یه امروز حامد به خاطر ما دست از نفسش برداره. خودش جمع کنه که بریم.

گوشی اش را برداشت و به حامد زنگ زد. صحبتش که تمام شد پرسید: کجا بریم؟

سها خندید و گفت: نمی دونم.

باهم رفتند پارک کنار کوه. همان توی شهر. چای نوشیدند. کوهنوری کردند. نهار خوردند و تا به خود بیایند وقت رفتن شده بود.

با عجله به خانه برگشتند. هورام چمدان کوچکی وسط اتاق انداخت و گفت: به کلی یادم رفت که یه وقتی هم برای وسیله پیچیدن باید در نظر بگیرم.

+: لباساتو بده من می پیچم. شناسنامه و مدارکت حاضره.

هورام در کمد را باز کرد و تند تند چند تکه لباس وسط اتاق پرت کرد.  

_: کارت شناسایی تو جیبمه. بلیت پیش حامده. دیگه چی می خوام؟

+: خوراکی؟

_: نه بابا ولش کن. تو قطار یه چیزی می خورم. تازه الان نهار خوردم سییییر... دیروزم نهار خوردم. چند وعده باید سبکتر بخورم. پالتوم کو؟ آها... دیگه؟ سوغاتی چی می خوای؟

+: یه کیف پول چرم ظریف که پولا توش تا نشن. خودشم خیلی حجیم نباشه. اگر بود. اگه نبود هم نمی خواد خیلی بگردی. مهم نیست. چند وقته اینو می خوام جایی ندیدم. البته خیلی هم نگشتم.

_: خالی یا پر؟

+: دیگه هرچی کَرَمتونه. بیا. فکر کنم همه چی گذاشتی.

گوشی هورام زنگ زد. جواب داد: امدم حامد امدم. نه بابا دیر نشده. امدم.

قطع کرد و با خنده گفت: ده دقه یه که وایساده دم در.

+: وای! بدو.

_: یه ربع پیش زنگ زده که نزدیک خونتونیم بیا. منم نرفتم.

+: با کی میرین؟

_: با نفس. ماشین داره.

+: منم بیام؟

هورام محکم در آغوشش کشید و گفت: اگه می خوای بیا.

گوشیش دوباره زنگ زد. قبل از جواب دادن چند بار او را بوسید و بعد باهم بیرون رفتند.

در ماشین را که باز کرد حامد نالید: کجایی بابا؟ باید رو ریل دنبال قطار بدوییم.

_: امدم دیگه. سلام.

سها هم آرام سلام کرد. حامد متعجب چرخید و بعد گفت: سلام!

بعد رو به نفس کرد و گفت: نفس جان سهاخانم خانم داداشم هستن.

نفس با خوشحالی دستش را به طرف سها دراز کرد و گفت: خوشوقتم. خیلی دلم می خواست ببینمت.

حامد با نگرانی گفت: راه بیفت عزیز. باقی چاق سلامتی باشه بعد.

هورام نگاهی به ساعت کرد و گفت: چرا حرص می خوری؟ اگه به ترافیک نخوریم می رسیم.

=: خوبه که داری میگی اگه! سر ظهره برادر من! قطار رفت! نمیای که!

_: هنوز نرفته. نفس خانم بنداز تو این کوچه خلوتتره.

نفس متعجب پرسید: این کوچه؟ من این راه رو بلد نیستم ها! گم نشیم.

_: من بلدم. تو برو.

حامد با حرص گفت: هورام جا بمونیم پول بلیت و سود سفر رو یک جا ازت می گیرم.

 

_: هنوز که جا نموندیم تو تهدید می کنی.

بالاخره در آخرین لحظات به ایستگاه رسیدند. هورام قبل از رفتن، چند لحظه دستهای سها را فشرد و با نگاهی درخشان زمزمه کرد: منتظرم بمون.

سها به زحمت بغضش را پس زد و زمزمه کرد: منتظرت میمونم.

حامد بازوی هورام را کشید و داد زد: بدو رفت...

باهم از در بیرون رفتند. سها با بغض اشکهایش را پاک کرد. نفس لبخندی زد و پرسید: بریم؟

سری تکان داد و آرام گفت: بریم.

توی ماشین با نفس کمی حرف زدند ولی به نظر نمی آمد خیلی بتوانند صمیمی باشند. کمی بعد هر دو در سکوت به روبرو خیره شدند. جلوی در خانه از نفس تشکر و خداحافظی کرد و پیاده شد.راه همراهی (8)

سه‌شنبه 19 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 09:51 ب.ظ
سلاممم

این پست رو دوست دارم

شما رو هم دوست دارمگوشی سها زنگ زد. سها نیم نگاهی به صفحه اش انداخت و گفت: مهربان.

بعد تماس را برقرار کرد و گفت: جانم مهری؟

=: معلوم هست چرا یهو غیبت زد؟ فکر کردم هنوز تو اتاقی. هورام رفت بیرون تو موندی. رفتم دیدم جا تره و بچه نیست. 

+: ترم بود؟

=: شوخی نداریم سها. بشمار سه پایینی ها! می خوایم بریم گردش. بابا رو به اسم سها جون راضی کردیم بریم گرمسیر، بعد دختره غیبش زده. تا بابا متوجه نشده که نیستی امدی ها! ناز نکنی یه روز جمعه می خوام با خانوادم باشم و از این اداها!

پوزخندی زد و گفت: نگران نباش. خانواده منو جا گذاشتن رفتن. من تنهام. الان میام.

قطع کرد. هورام ادایش را در آورد و به طعنه گفت: من تنهام. الان میام! این پسره هم برگ چغندر!

حرصی از ادای هورام گفت: منظورم این بود که خونوادم نیستن.

_: من و تو یه خونواده ایم و من الان اینجا حضور دارم!

چشمهایش را با دستهایش پوشاند و نالید: وای هورام! اینقدر حرف تو حرف نیار من کم میارم. قول دادی اذیتم نکنی.

هر دو برخاستند. هورام خندید و گفت: باشه باشه. اذیت نمی کنم. فقط... یه سؤال... تا الان که من داشتم می گفتم بریم پایین، خجالت می کشیدی، الان دقیقاً چی شد که مشکل حل شد؟

+: الان قرار نیست با تو وارد بشم. تو اصلاً خونه نیستی. کسی هم نمی دونه کجا رفتی. خداحافظ.

ابروهای هورام ناباورانه بالا رفتند. لحظه ای نفس نکشید و بعد گفت: عجب! دیگه چی؟

از کنارش رد شد و گفت: دیگه همین. متشکرم.

_: بعد احیاناً نمیشه منم بیام گرمسیر؟

+: تو؟! برای چی بیای؟

_: میگن عشقست و صفا!

+: چرت میگن. خداحافظ.

_: سها خیلی دارم صبوری می کنم ها!

+: مجبور نیستی صبوری کنی. می تونی بری همون جایی که جمعه های قبلی می رفتی.

پله ها را تند تند پایین می رفت. هورام هم پا به پایش رفت. دم در هر دو توقف کردند. هورام خواست کلیدش را توی در بچرخاند که سها گفت: پس تو برو تو. من میرم چند دقه دیگه میام.

_: لوس نشو بچه.

بازویش را کشید و او را توی خانه آورد. هنوز در بسته نشده بود که مهربان با تعجب گفت: وا! اگه می دونستم باهمین زنگ نمی زدم.

بابا با لبخند گفت: خب شاید هورامم بخواد بیاد.

_: میام.

سها با بیچارگی به هورام نگاه کرد. هورام هم لبخند گرمی تحویلش داد.

نمی توانست تصور کند که گردش با حضور هورام، آن هم این هورام، چطور بگذرد. از کنارش بودن وحشت داشت. زندگی عاشقانه ی مشترک و یک راه همراهی دونفره خوب بود ولی برای دیگران!

برای خودش این تصور را نداشت. عادت کرده بود که به هورام به عنوان همسر فکر نکند. حالا یک دفعه بدون هیچ مقدمه ای... قبول کردنش سخت بود.

هورام نگاهش کرد. عقب نمی کشید. راهش را پیدا می کرد. عادتش میداد. دست روی شانه اش گذاشت و گفت: لباسات تو اتاق منه. برو حاضر شو.

برای لحظه ای شانه اش را فشرد و بعد رفت روی مبل نشست تا خیالش را راحت کند.

سها لبهایش را بهم فشرد. تمام ذوق گردشش پریده بود. ولی جلوی بابا نمی خواست اعتراضی بکند. با شانه های فرو افتاده به اتاق هورام رفت. لباسهایش را برداشت و بیرون آمد. توی اتاق دخترها عوض کرد.

به هورام برخورد ولی طبق قرار محکمی که با خودش گذاشته بود حرفی نزد.

بالاخره همه حاضر شدند و پایین رفتند. بابا پرسید: سها تو میری تو ماشین هورام؟

بیشتر حالتش اطلاع دادن بود تا سؤال. ولی چون سؤال کرده بود سها خودش را به نفهمیدن زد و محکم گفت: نه میام تو ماشین شما.

هورام بازویش را گرفت و گفت: با من میاد. شما بفرمایید. من پشت سرتون میام.

+: ا من می خوام پیش بچه ها باشم!

مهربان با شیطنت زیر گوشش گفت: پیش هورام بیشتر خوش می گذره.

با حرص جواب داد: اصلاً.

بابا به شوخی گفت: یا میری پیش هورام یا نهار کله پاچه می خوریم.

انتخاب سختی بود. بالاخره با بیچارگی گفت: یه کمی می خورم.

و باعث شد همه غش غش بخندند. حتی هورام که عصبانیتش را پشت خنده اش پنهان کرده بود. بعد هم با ملایمت او را به طرف ماشین خودش هدایت کرد و گفت: تو بیا سوار شو خودم یه نهار خوشمزه بهت میدم.

بی حوصله نشست و گفت: آبرو برام نمی ذارین.

هورام در را به رویش بست و جوابی نداد. ماشین را دور زد و سوار شد. پشت سر بابا از در گاراژ بیرون رفت.

چند دقیقه در سکوت گذشت. بالاخره هورام نفس عمیقی کشید و پرسید: چرا فکر می کنی آبرو ریزیه؟

+: از این که یه جوری نگام کنن متنفرم. هی همه یه لبخند... یه جوری... انگار خیلی داره به من خوش می گذره. اههه...

_: اگه بخوای میشه که خیلی خوش بگذره.

+: نمی خوام.

_: پس میشه دو سر باخت. هم نمی خوای بهت خوش بگذره هم نمی خوای اینجوری نگاهت کنن و هی حرص می خوری.

+: تو چرا فیلسوف نشدی با این همه فلسفه بافی؟

_: پول توش نبود.

+: چرا می تونستی برای هر سخنرانیت کلی پول بگیری. الانم می تونی از ملت پول بگیری بری دشمناشونو به نفعشون مجاب کنی.

هورام غش غش خندید و گفت: متشکرم. بهش فکر می کنم.

+: دارم از خواب میمیرم. این دو روزه از فکر و خیال نتونستم درست بخوابم.

_: ای جانم! من راضی نیستم اینقدر خودتو اذیت کنی!

+: چه به خود می گیره!

_: به کی بگیرم؟ مگه تقصیر من نبود؟

+: همون تقصیر تو بود. اعصابم خرد شده.

_: من تسلیم. حالا بگیر بخواب.

+: صندلیاش خیلی سفتن. پشتیشم عقب نمیره. نمیشه بخوابم.

_: سرتو بذار رو پای من. سعی می کنم آرنجم تو صورتت نخوره.

+: فرصت طلب!

_: چه فرصتی؟ مثلاً می خوام در حین رانندگی چکار کنم؟ بگیر بخواب دیگه. از صبح یه بند داری غر می زنی!

سها با کمی عذاب وجدان نگاهش کرد. راست می گفت. هرچه از دهانش در آمده بود گفته بود. اصلاً این دو سه روز اعصابی نداشت. هورام هم هی سر به سرش می گذاشت. اصلاً هرچه شنیده بود حقش بود!

خودش هم نمی دانست به هورام حق می دهد یا نمی دهد. ولی هرچه بود هم خوابش می آمد هم دیگر حوصله ی بحث و دعوا را نداشت. سعی کرد نشسته بخوابد ولی نمیشد.

دراز کشید. می خواست سرش را کنار پای هورام بگذارد ولی خیلی ناراحت بود. بالاخره مجبور شد کمی جابجا شود و سرش را روی پای هورام بگذارد. چادرش را به زحمت درست کرد و بالاخره خوابید.

هورام در حین وول خوردنهای بی وقفه ی سها به زحمت ماشین را کنترل کرد. بالاخره بعد از چند دقیقه جایش ثابت شد و آرام گرفت. هورام لبش را گاز گرفت و به جاده چشم دوخت. دخترک هرچه می خواست بگوید، ولی او به هیچ قیمتی نمی خواست از دستش بدهد!

روزهای خوبش را هم دیده بود. می دانست که همیشه اینقدر معترض و بداخلاق نیست. مثل الان که زیر دستش آرام گرفته بود و با وجود این که هنوز بیدار بود ولی حرفی نمیزد و تمام وجود هورام را لبریز از خواستنش می کرد.

دست پیش برد و یک آهنگ ملایم گذاشت. نفس عمیقی کشید و سعی کرد فراموش کند که سها کنارش است.

سها چشم باز کرد. آرام شده بود ولی خوابش نمی برد. آهنگی که پخش میشد را دوست داشت. جایش هم راحت بود. این همه نزدیکی به هورام هم خیلی خوب بود هم کمی او را می ترساند. سعی کرد بهش فکر نکند. ولی نمیشد. دست هورام درست جلوی دماغش جابجا میشد و دنده عوض می کرد و فرمان را کنترل میکرد.

باور نمی کرد بتواند با این اوصاف بخوابد اما بالاخره خوابش برد.

یکی دو ساعت بعد هورام پشت سر پدرش توی جاده ی خاکی پیچید. تکانهای ماشین بیشتر شد و سها از خواب پرید. نشست. سر  به زیر انداخت و خدا خدا کرد که هورام اشاره نکند که چقدر راحت خوابیده بود و بی خیال آن همه قهر و دلخوری شده بود!

هورام از گوشه ی چشم نگاهش کرد و حرفی نزد. از بس دست راستش را نگه داشته بود که توی صورت سها نزند، درد گرفته بود. آن را کشید و کمی ورزش داد.

سها با بی قراری بیرون را تماشا می کرد. دلش می خواست زودتر پیاده شود. از احساسات ضد و نقیضش کلافه بود و نمی فهمید چه می خواهد. همین که هورام ترمز کرد، در را باز کرد و پایین پرید.

مهربان داد زد: سها بدو بیا کمک. فکر نکنی چون عروسی تعارفت می کنیم ها! هیچی عوض نشده.

با ناراحتی گفت: مگه قرار بود چی عوض بشه؟ چرا شلوغش می کنی حالم بد شد.

مهراوه گفت: اینقدر یادش نیار حرص می خوره.

مهربان غش غش خندید و گفت: آخه بامزه حرص می خوره.

سها شکلکی برایش در اورد و رفت. سر زیرانداز را گرفت و آن را پهن کرد. بقیه ی وسایل را هم باهم آوردند. هورام آتش درست کرد و سیخهای آماده ی جوجه کباب را روی آتش گذاشت.

بعد از نهار و استراحت و نوشیدن چای ذغالی، به پیشنهاد مهربان بلند شدند تا وسطی بازی کنند. حتی بابا و مامان هم آمدند. کلی بازی کردند و خندیدند. کم کم وضعیت عادی شده بود و دیگر کسی به باهم بودن سها و هورام اشاره نمی کرد. خیال سها راحتتر شده بود.

غروب شده بود که وسایل را جمع کردند و به طرف شهر راه افتادند. این دفعه سها بدون تعارف تا که سوار شد سرش را روی پای هورام گذاشت و خوابید!

هورام صورتش را نوازش کرد و گفت: بشین دو کلوم حرف بزنیم بعد بگیر بخواب. از ظهر تا حالا که از چند قدمی من رد نشدی که یه وقت خدای نکرده مجبور نشی جواب سلاممو بدی.

سها کمی جابجا شد تا جایش را راحتتر کند. خواب آلوده جواب داد: خیلی بازی کردم دارم از خواب میمیرم.

هورام نفس عمیقی کشید و گفت: باشه. بخواب.

شب بود و خستگی و جاده. هورام به زحمت خود را بیدار نگه داشت. گاهی به صورتش آب میزد و بالاخره همگی به سلامت رسیدند.

سها از ترس این که شب مجبور شود توی اتاق هورام بخوابد خیلی سریع خداحافظی کرد و به خانه ی پدرش رفت.

سلام و علیک کردند و بعد مامان با تعجب گفت: چه عجب! برگشتین خونه!

خندید و سعی کرد به یاد نیاورد که چه گذشته است. کمی سربسر برادرهایش گذاشت. بعد به اتاقش رفت. لباس تمیز برداشت و به حمام رفت.

نیم ساعتی بعد سامان به در کوبید و گفت: سهااا بیا می خوایم شام بخوریم.

لباس پوشید و بیرون آمد. موهای خیسش را توی حوله پیچیده بود. با صدای زنگ در، سلمان غرغرکنان از سر سفره برخاست.

هورام بود. پرسید: سلام. سها هست؟

سها بی میل برخاست و دم در رفت. هورام گوشی اش را به طرفش گرفت و گفت: زنگ زدم بهت، دیدم صدا از رو میزم میاد. ظهر که امدی لباس برداری جاش گذاشتی.

بابا جلو آمد و گفت: سلام. بیا تو سفره پهنه. این جور وقتا میگن مادرزنت مهربونه.

هورام با خجالت خندید و گفت: سلام. اون که البته.

بعد هم بدون تعارف وارد شد. سها نفس عمیقی کشید و سعی کرد اعتراض نکند.

هورام هم وقتی از کنارش رد میشد نفس عمیقی کشید. نه برای این که اعتراض نکند. برای این که بوی خیسی و شامپوی موهای سها را به مشام بکشد! بعد هم خنده ای بر لبش نشست و فکر کرد اگر سها می فهمید او را در جا می کشت! ولی حالا که نفهمیده بود. پس برای این که حرصش بدهد به نرمی بازویش را گرفت. این یکی فوراً جواب داد. سها به شدت دستش را از دست او بیرون کشید و سر جایش سر سفره برگشت. هورام هم خندید و به دنبالش رفت. درست کنارش نشست.

سها عصبانی از گوشه ی چشم نگاهش کرد ولی حرفی نزد. به خاطر آورد که اگر عصبانی باشد بابا ممکن است برداشت دیگری بکند و دوباره حرف جدایی را بزند.

بابا از کار و بار هورام و برنامه هایش پرسید. اگرچه مستقیم نپرسید که کی می خواهد دست زنش را بگیرد و ببرد، ولی اعتراضش را در لابلای حرفهایش نشان داد. سها نگران شد. اگر بابا واقعاً تهدیدش را عملی می کرد...

سعی کرد مهربانتر باشد. به زحمت لبخندی زد و پرسید: هورام سالاد می خوری؟

هورام چند لحظه ناباورانه نگاهش کرد و بعد با لبخند تشکر کرد.

بعد از شام سرزنشهای در لفافه ی بابا ادامه داشت. بعد از مدتها هورام به تورش  خورده بود و ول نمی کرد.

سها در حال سفره جمع کردن با نگرانی گوش میداد. بالاخره هم طاقت نیاورد، کنار هورام ایستاد و آرام پرسید: میشه بیای تو اتاقم؟

هورام از این بیشتر نمی توانست تعجب کند. با ناباوری از جا برخاست و بعد از عذرخواهی کوتاهی از بابا، به دنبالش رفت.

سها در را بست و دستهایش را کلافه درهم پیچید. با نگرانی پرسید: اگه واقعاً بخواد طلاقمو بگیره چی؟

هورام با آسودگی خندید. پس نگران این بود که او را به اتاق کشیده بود؟

جلو آمد. حوله را از روی موهایش برداشت. بوسه ی ملایمی روی سرش زد و گفت: هیچکس نمی تونه این کار رو بکنه.

سها خودش را به تندی عقب کشید و گفت: من... من نمی خوام از اون خونه برم.

_: خونه ی خودته. کجا بری؟

سها لب تخت نشست و با نگرانی گفت: ولی بابا می تونه... می ترسم آخرش...

هورام کنارش نشست و آرام گفت: نمی تونه. خیالت راحت. قانون اجازه نمیده.

سها با گیجی نگاهش کرد و پرسید: یعنی چی؟

هورام شانه ای بالا انداخت و گفت: حق طلاق دست منه به هیچکس هم نمیدمش. چون اصلاً نمی خوام طلاق بدم.

+: یعنی... واقعاً نمیشه؟ اگه شکایت کنه... اگه...

_: شکایت چی؟ این که چرا زنمو نمی برم خونه ام؟ چشم از اصفهان برگردم، حتماً مقدماتشو حاضر می کنم. ضمناً سفرم هم جلو افتاد. مجبورم فردا برم. اونی که می خوایم ببینیمش آخر هفته داره میره خارج.

+: کی... برمی گردی؟

_: دو سه روز... نهایتاً تا سه شنبه. ولی اگه خدا بخواد دوشنبه اینجام.

سها سر به زیر انداخت. آب دهانش را به سختی قورت داد و پرسید: میشه... میشه عروسی کردیم نریم یه خونه ی دیگه؟

بعد سر برداشت و ملتمسانه گفت: من می خوام پیش بچه ها باشم.

هورام نفس عمیقی کشید. او را در آغوش گرفت و آرام نوازشش کرد. با ملایمت گفت: یه خونه میگیریم همین نزدیکی... هر روز میای پیش بچه ها. هر وقت که بخوای. یه خونه که مال خودت باشه. هر جور دلت بخواد بچینیش...

بوی بلوز هورام خوب بود. آرامش می کرد. تمام آشوب درونش پر کشیده بود. با وجود این با لجبازی گفت: نمی خوام. خونه ی بابات خوبه. میام همونجا. پول اجاره هم نمیدی.

هورام آهی کشید و گفت: نمی خوام بابات بگه حالا چه فرقی کرد؟ تا حالا هم که همینجوری بود. بذار یه خونه ی آبرومند برات آماده کنم.

سها سر برداشت، توی چشمهایش نگاه کرد و با غصه گفت: تا بخوای خونه آماده کنی سه سال دیگه طول می کشه.

تمام وجود هورام از خواستنش آتش گرفت. خم شد و برای اولین بار لبهایش را بوسید. آرام و طولانی.

سها ناباورانه صبر کرد. بالاخره وقتی هورام سر برداشت، سها صورتش را از خجالت روی شانه ی هورام فشرد و زمزمه کرد: نه...

هورام می خواست بپرسد "چی نه" ولی به جای سؤال او را بیشتر به خود فشرد. موهای نمدارش را چندین بار بوسید و بالاخره رهایش کرد. به سختی از جا برخاست و کلافه زمزمه کرد: شب به خیر.

سها احساس می کرد از بلندی پرت شده است. انگار ناگهان ول شده بود. بی تعادل. سر به زیر و ناراحت زمزمه کرد: شب به خیر.

هورام که بیرون رفت دراز کشید. بالشش را محکم در آغوش گرفت. اشکهایش بی دلیل جاری شدند. صدای خداحافظی کردن هورام را شنید. وقتی مطمئن شد که رفته است بغضش ترکید. صورتش را توی بالش فرو کرد و سعی کرد صدای گریه اش بیرون نرود.

کم کم آرام گرفت. ولی احساس خلأ می کرد. یک چیزی کم بود. جایش خیلی خالی بود. صد بار از این پهلو به آن پهلو غلتید. از تخت پایین آمد. سعی کرد روی زمین بخوابد ولی نشد. بیرون رفت. کمی آب نوشید، دستشویی رفت. برگشت. گوشیش را از روی میز هال برداشت و به ساعت نگاه کرد. نیمه شب گذشته بود. عصبانی شد. فردا باید می رفت دانشگاه ولی هنوز نخوابیده بود. وسایلش هم پایین مانده بود. صبح زود باید می رفت و می آورد. حرصی گوشی را توی دستش فشرد.

 

هورام خسته وارد خانه شد. انگار کوه کنده بود. نیم نگاهی به اهل خانه انداخت. سلام کوتاهی کرد و به اتاقش رفت. با همان لباس بیرون روی تختش دراز کشید. ساعدش را روی پیشانیش گذاشت. سعی کرد خستگیش را به گردش و رانندگی ربط بدهد.

آهوی وحشیش را رام کرده بود. خیلی زودتر از آن که انتظارش را داشت پس چرا اینقدر خسته بود؟

گوشی اش را روشن کرد. خواست زنگ بزند ولی پس کشید. مشغول گشتن توی اینترنت شد. کلی مطلب مختلف خواند ولی پس زمینه ی ذهنش عوض نشد.

کلافه برخاست. بیرون رفت. همه خوابیده بودند. یک لیوان بزرگ آب ریخت و یک جا نوشید. از آشپزخانه بیرون آمد. صدای چرخیدن کلید توی در را شنید. امیدوارانه پیش رفت.

سها بی سر و صدا وارد شد. هورام او را محکم در آغوش کشید و زمزمه کرد: چی جا گذاشتی؟

سها با خجالت فکر کرد: وای حالا چی بگم؟

تند تند نجوا کرد: وسایل دانشگام. همشون موندن. فردا صبح زود باید برم.

خودش را از آغوشش خلاص کرد و گفت: شب به خیر.

هورام نفس عمیقی کشید و با لبخند گفت: شب به خیر. اینجا باشی راحتتر میخوابم.

سها به آرامی گفت: میرم تو اتاق بچه ها.

هورام لبخند زد و سر تکان داد. دخترک که رفت به اتاقش برگشت. نفس عمیقی کشید و این بار آسوده خوابید.

سها از خیر باز کردن تختش گذاشت. صدا میداد. روی زمین دراز کشید و خیلی زود خوابش برد.

صبح با صدای اذان گوشی مهربان از جا پرید. سر حال بود. دیگر خوابش نمی آمد. لحاف و بالشش را جمع کرد. وضو گرفت. برگشت توی اتاق. چادرنماز مهراوه را برداشت و بی صدا بیرون آمد. می خواست مثل همیشه گوشه ی هال نماز بخواند، اما با دیدن در نیمه باز اتاق هورام نظرش عوض شد.

جلو رفت و در را آرام باز کرد. هورام نمازش را تمام کرد و با لبخند برخاست. سها با خجالت پرسید: میشه اینجا نماز بخونم؟

هورام خندید و پرسید: پرسیدن داره؟

سها پا پیش گذاشت و با لبخندی شرمگین گفت: می خواستم بعدش... یه کم حرف بزنیم. اگر... نمی خوای بخوابی.

_: حتماً!

تمام مدت نمازش در دل به خدا التماس می کرد. بدجوری ذهنش بهم ریخته بود و دیگر نمی فهمید چه می خواهد.

هورام با لذت نگاهش می کرد و نمی فهمید چرا این سه سال با لجبازی کنار کشیده است. حیف بود حیف!


   1       2       3       4       5       ...       114    >>